تاریخچه زعفران

تاریخچه زعفران

نظریه های مختلفی درباره خاستگاه زعفران مطرح میشود اما برخی شواهد و مستندات تاریخی موجود دلالت بر آن دارد که رویشگاه اولیه زعفران در ایران بوده و از نواحی زاگرس به ویژه الوند منشاء گرفته است.
کرکم یکی از قدیمیترین نامهای یافت شده زعفران در متون تاریخی میباشد.
بر اساس تاریخ مستند، کشت زعفران بیش از 3000 سال قدمت دارد. ستایش کنندگان پارسی باستان از زعفران به خاطر عطر خوش و رنگ زرد درخشانش برای ستایش خدایان خود در مراسم آئینی استفاده میکردند.
قدیمیترین اسنادی که درباره مصرف زعفران به دست ما رسیده، از دوره هخامنشیان میباشد. مقدار زعفران مصرفی دربار، روزانه دو   مین ( منه یا مینا 498 گرم) در حدود یک کیلوگرم بوده است.
از جمله خوراکیهایی که بر سر سفره داریوش حاضر بوده، تافتونها و گرده های نان لطیف زعفران زده و کلوچه های شیرین گزارش شده است که از آرد گندم بسیار اعلای مصری و یونانی و جو با شیره و زعفران میساختند.
همچنین هخامنشیان در روغنهای آرایشی از زعفران استفاده میکردند.