ترکیبات زعفران

ترکیبات زعفران

ترکیبات اصلی و موثر زعفران کروسین، پیکرو کروسین و سافرانال میباشند.
عطر و بوی زعفران به علت وجود اسانس بی رنگ تروپن دار و یک ترکیب اکسیژن دار و همراه با سینئول به نام سافرانال میباشد. طعم زعفران مربوط به هیتروزید تلخ پیکرو کروسین است و رنگین بودن آن مربوط به وجود ماده ای به نام کروسین میباشد.