نگهداری زعفران

نگهداری زعفران

زعفران باید دور از نور و رطوبت و در جای خشک و خنک نگهداری شود. بهترین ظروف برای نگهداری آن، فلزی و بعد شیشه ای رنگی در بسته هستند.
بهتراست هنگام مصرف پودر شود و یا پودر ان در زمان کوتاهی مصرف شود چون اسانس معطر ان در حالت پودری زودتر تبخیر شده، همچنین از قدرت رنگی آن کاسته میشود.