نظریه های مختلفی درباره خاستگاه زعفران مطرح میشود اما برخی شواهد و مستندات تاریخی موجود دلالت بر آن دارد که رویشگاه اولیه زعفران در ایران بوده و از نواحی زاگرس

بازنشر