زعفران با نام علمی کروکوس ساتیووس از خانواده زنبقیان (ایریداسه) میباشد. این گیاه کوچک و چندساله با ارتفاع 10 تا 30 سانتیمتر و دارای ریشه ای پیازی و کروی شکل

بازنشر