تقلب در زعفران

متقلبانی هستند که با آلوده کردن زعفران با مواد حیوانی مانند چربی، رشته های پخته شده عضلات گاو و عسل،  هم باعث حجیم تر شدن بسته زعفران و سنگین تر

بازنشر