نگهداری از زعفران

زعفران باید دور از نور و رطوبت و در جای خشک و خنک نگهداری شود. بهترین ظروف برای نگهداری آن، فلزی و بعد شیشه ای رنگی در بسته هستند. بهتراست

بازنشر