دسته: این زعفران شامل بخش قرمز رنگ زعفران یا کلاله به علاوه ی قسمت سفید رنگ آن یا خامه است که به شکلی مرتب در کنار هم قرار گرفته و

بازنشر